Integritetspolicy

Ägaren informerar dig om sin sekretesspolicy för behandling och skydd av användares och kunders personuppgifter som kan samlas in när du surfar, köper en produkt eller beställer en tjänst via webbplatsen: https://www.poolhome.es

I detta avseende garanterar innehavaren att han/hon följer de gällande bestämmelserna om skydd av personuppgifter, som återspeglas i den organiska lagen 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPD GDD). Den är också förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer (GDPR).

Användning av webbplatsen innebär att du godkänner denna sekretesspolicy och de villkor som anges i det Arättsliga meddelandet.

Den ansvariga personens identitet

 • Ansvarig:  Jose Augusto Sousa Gonzalez.
 • NIF: 09806486E
 • Adress:  C/ Campoamor, 78A 5-B, Torrevieja, Alicante – España.
 • E-post:  info@poolhome.es
 • Kontakttelefon:  644640117
 • Webbplats:  https://www.poolhome.es

Principer som tillämpas vid databehandling

Vid behandlingen av dina personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige tillämpa följande principer som är i linje med kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR):

 • Principen om laglighet, rättvisa och öppenhet: Den personuppgiftsansvarige kommer alltid att kräva samtycke för behandling av personuppgifter som kan vara för ett eller flera specifika ändamål som den personuppgiftsansvarige kommer att informera användaren om i förväg med absolut öppenhet.
 • Principen om uppgiftsminimering: Den registeransvarige ska endast begära de uppgifter som är absolut nödvändiga för det eller de ändamål för vilka de begärs.
 • Principen om begränsning av lagringsperioden: Den personuppgiftsansvarige ska bevara de insamlade personuppgifterna under den tid som är strikt nödvändig för ändamålet eller ändamålen med behandlingen. Den personuppgiftsansvarige ska informera användaren om den relevanta lagringstiden beroende på syftet.
  När det gäller prenumerationer ska den registeransvarige regelbundet se över förteckningarna och radera de poster som varit inaktiva under en längre tid.
 • Principen om integritet och konfidentialitet: De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att deras säkerhet, konfidentialitet och integritet garanteras.
  Den personuppgiftsansvarige vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller missbruk av användarnas uppgifter av tredje part.

Insamling av personuppgifter

För att surfa på webbplatsen är det inte nödvändigt att lämna några personuppgifter.

Rättigheter

Den personuppgiftsansvarige informerar dig om att du har rätt att:

 • Begär tillgång till de lagrade uppgifterna.
 • Begär rättelse eller radering.
 • Begära att behandlingen av dem begränsas.
 • Invändning mot behandlingen.
 • Begär att dina uppgifter ska kunna överföras.

Utövandet av dessa rättigheter är personligt och måste därför utövas direkt av den berörda parten, som begär det direkt från den registeransvarige, vilket innebär att alla kunder, prenumeranter eller samarbetspartners som har lämnat sina uppgifter när som helst kan kontakta den registeransvarige och begära information om de lagrade uppgifterna och hur de har erhållits, begära rättelse av uppgifterna, begära överföring av sina personuppgifter, motsätta sig behandlingen, begränsa användningen av uppgifterna eller begära att uppgifterna raderas i den registeransvariges register.

För att utöva dina rättigheter måste du skicka din begäran tillsammans med en fotokopia av din nationella identitetshandling eller motsvarande till följande e-postadress: info@poolhome.es.

Utövandet av dessa rättigheter omfattar inte uppgifter som den personuppgiftsansvarige är skyldig att behålla för administrativa, rättsliga eller säkerhetsmässiga ändamål.

Du har rätt till effektivt rättsligt skydd och att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i detta fall den spanska dataskyddsbyrån, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot förordningen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

När du ansluter dig till webbplatsen för att skicka ett e-postmeddelande till ägaren, prenumerera på ägarens nyhetsbrev eller köpa en produkt eller tjänst lämnar du personlig information som ägaren ansvarar för. Denna information kan innehålla personuppgifter som din IP-adress, ditt för- och efternamn, fysiska adress, e-postadress, telefonnummer och annan information. Genom att lämna denna information samtycker du till att din information samlas in, används, hanteras och lagras av Ionos, endast på det sätt som beskrivs på sidorna:

Personuppgifterna och syftet med den personuppgiftsansvariges behandling skiljer sig åt beroende på vilket informationsinsamlingssystem som används:

 • Blanketter för avtal om produkter eller tjänster: Innehavaren begär personuppgifter som kan omfatta: för- och efternamn, identitetshandlingar (skatteregistreringsnummer, identitetsnummer för utlänningar, pass eller uppehållstillstånd), e-postadress, postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter (betalningsmetoder eller bankuppgifter) för att upprätthålla en affärsrelation med användaren, skicka beställningar, tillhandahålla de avtalade tjänsterna och fakturera och ta emot betalning för de avtalade produkterna eller tjänsterna.

Det finns andra syften för vilka innehavaren behandlar personuppgifter:

 • För att se till att villkoren på sidan Juridiska meddelanden och tillämplig lag följs. Detta kan inbegripa utveckling av verktyg och algoritmer för att hjälpa webbplatsen att säkerställa sekretessen för de personuppgifter som samlas in.
 • För att stödja och förbättra de tjänster som erbjuds på denna webbplats.
 • För att hantera sociala nätverk. Ägaren är närvarande på sociala nätverk. Om du blir en följare i innehavarens sociala nätverk kommer behandlingen av personuppgifter att regleras av detta avsnitt, liksom av de användningsvillkor, sekretesspolicyer och tillträdesregler som hör till det sociala nätverk som gäller i varje enskilt fall och som du tidigare har accepterat.
  Du kan ta del av de viktigaste sociala nätverkens sekretesspolicy genom att klicka på dessa länkar:

  Innehavaren kommer att behandla dina personuppgifter för att korrekt hantera din närvaro på det sociala nätverket, informera dig om sin verksamhet, sina produkter eller tjänster samt för alla andra ändamål som de sociala nätverkens bestämmelser tillåter.

  Den registeransvarige kommer under inga omständigheter att använda följarnas profiler på sociala nätverk för att skicka individuell reklam.

  Säkerhet för personuppgifter

  För att skydda dina personuppgifter vidtar den personuppgiftsansvarige alla rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att förhindra förlust, missbruk, otillbörlig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse av dina personuppgifter.

  Webbplatsen är värd för: Ionos. Uppgifternas säkerhet garanteras eftersom de vidtar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att göra detta. Du kan läsa deras sekretesspolicy för mer information.

  Innehåll på andra webbplatser

  Sidorna på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om du hade besökt den andra webbplatsen.

  Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårningskod från tredje part och övervaka din interaktion med denna kod.

  Cookie-policy

  För att den här webbplatsen ska fungera korrekt måste den använda cookies, vilket är information som lagras i din webbläsare.

  Legitimation för databehandling

  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är:

  Den registrerades samtycke.
  Genomförande av kontraktet eller genomförande av åtgärder före kontraktet med den registrerade för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst som köpts från den registeransvarige.
  För att uppfylla rättsliga skyldigheter.
  Kategorier av personuppgifter

  De kategorier av personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige är:

  Identifiering av uppgifter.
  Inga särskilt skyddade kategorier av uppgifter behandlas.
  Lagring av personuppgifter

  Personuppgifter som lämnas till den personuppgiftsansvarige kommer att bevaras tills den personuppgiftsansvarige begär att de ska raderas.

Mottagare av personuppgifter

 • Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett företag i Delaware med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA (”Google”).
  Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsägaren att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
  Mer information finns på: https://analytics.google.com

Du kan se hur Google hanterar sekretess när det gäller användningen av cookies och annan information på Googles sida om sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Du kan också se en lista över de typer av cookies som används av Google och dess partner och information om deras användning av reklamcookies på:

Webbläsning

När du surfar på webbplatsen kan icke-identifierande uppgifter samlas in, vilket kan omfatta IP-adress, geolokalisering, ett register över hur tjänster och webbplatser används, surfvanor och andra uppgifter som inte kan användas för att identifiera dig.

Webbplatsen använder följande analystjänster från tredje part:

 • Google Analytics.

Innehavaren använder informationen för att få fram statistiska uppgifter, analysera trender, administrera webbplatsen, studera surfmönster och samla in demografisk information.

Ägaren är inte ansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatser som du kan komma åt via olika länkar på webbplatsen.

Personuppgifternas riktighet och sanningshalt

Du åtar dig att se till att de uppgifter som lämnas till ägaren är korrekta, fullständiga, exakta och aktuella och att hålla dem uppdaterade.

Som användare av webbplatsen är du ensam ansvarig för sanningshalten och riktigheten i de uppgifter som lämnas in till webbplatsen, vilket befriar ägaren från allt ansvar i detta avseende.

Godkännande och samtycke

Som användare av webbplatsen förklarar du att du har informerats om villkoren för skydd av personuppgifter, accepterar och samtycker till att ägaren behandlar sådana uppgifter på det sätt och för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Om du vill kontakta ägaren, prenumerera på ett nyhetsbrev eller lämna kommentarer på denna webbplats måste du godkänna denna sekretesspolicy.

Ändringar i sekretesspolicyn

Ägaren förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis samt till branschpraxis.

Dessa riktlinjer kommer att fortsätta att gälla tills de ändras genom andra vederbörligen offentliggjorda riktlinjer.