Rättsligt meddelande

Identifiering och ägande

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, avslöjar innehavaren sina identifieringsuppgifter:

 • Innehavare:  Jose Augusto Sousa Gonzalez.
 • NIF: 09806486E
 • Adress:  C/ Campoamor, 78A 5-B, Torrevieja, Alicante – España.
 • E-post:  info@poolhome.es
 • Kontakttelefon:  644640117
 • Webbplats:  https://www.poolhome.es

Syfte

Webbplatsen har följande syfte: byggande och reformer.

Villkor för användning

Användningen av webbplatsen ger dig status som användare och innebär att du accepterar alla klausuler och användningsvillkor som finns på sidorna:

Om du inte samtycker till var och en av dessa klausuler och villkor bör du avstå från att använda webbplatsen.

Tillträde till webbplatsen innebär inte på något sätt att ett affärsförhållande inleds med ägaren.

Genom webbplatsen ger ägaren dig tillgång till och användning av olika innehåll som ägaren och/eller dess samarbetspartners har publicerat på Internet.

Därför är du skyldig och förbinder dig att INTE använda något av innehållet på webbplatsen för olagliga ändamål eller effekter som är förbjudna enligt detta rättsliga meddelande eller enligt lag, som skadar andras rättigheter och intressen, eller på något sätt skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller hindra den normala användningen av innehållet, datorutrustning eller dokument, filer och alla typer av innehåll som lagrats på datorutrustning som ägs eller kontrakteras av innehavaren, andra användare eller andra Internetanvändare.

Säkerhetsåtgärder

De personuppgifter som du lämnar till innehavaren kan lagras i automatiserade eller icke-automatiserade databaser, vars äganderätt uteslutande tillhör innehavaren, som vidtar alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder för att garantera konfidentialitet, integritet och kvalitet på den information som finns i dem i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om dataskydd.

Du bör dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna i datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att innehavaren därför inte kan garantera att det inte finns några virus eller andra element som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem (programvara och hårdvara) eller i dess elektroniska dokument och filer som finns i dessa, även om innehavaren gör sitt yttersta och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika förekomsten av dessa skadliga element.

Behandling av personuppgifter

Du kan ta del av all information om behandlingen av personuppgifter som samlas in av den personuppgiftsansvarige på sidan Integritetspolicy.

Innehåll

Innehavaren har erhållit information, multimedieinnehåll och material som ingår i webbplatsen från källor som han anser vara tillförlitliga, men även om han har vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att informationen i den är korrekt, garanterar innehavaren inte att den är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Innehavaren avvisar uttryckligen allt ansvar för fel eller brister i informationen på sidorna på webbplatsen.

Det är förbjudet att via webbplatsen överföra eller skicka olagligt eller otillåtet innehåll, datavirus eller meddelanden som i allmänhet påverkar eller kränker innehavarens eller tredje mans rättigheter.


Innehållet på webbplatsen är endast avsett för informationsändamål och får under inga omständigheter användas eller betraktas som ett erbjudande om att sälja, en uppmaning om ett erbjudande om att köpa eller en rekommendation om att genomföra någon annan transaktion, om det inte uttryckligen anges.

Ägaren förbehåller sig rätten att ändra, avbryta, avbryta eller begränsa innehållet på webbplatsen, länkar eller information som erhålls via webbplatsen, utan föregående meddelande.

Ägaren är inte ansvarig för skador som kan uppstå till följd av användningen av informationen på webbplatsen eller informationen i ägarens sociala nätverk.

Cookie-policy

Ägaren samlar in och behåller följande information om besökare på webbplatsen:

 • Leverantörens domännamn (ISP) och/eller IP-adress som ger dem tillgång till nätverket.
 • Datum och tid för åtkomst till webbplatsen.
 • Källans Internetadress för länken till webbplatsen.
 • Antalet dagliga besökare på varje avsnitt.
 • Den information som erhålls är helt anonym och kan under inga omständigheter kopplas till en specifik, identifierad användare.

Länkar till andra webbplatser

Ägaren kan ge tillgång till tredje parts webbplatser via länkar i det enda syftet att informera om förekomsten av andra informationskällor på Internet där du kan utöka den information som tillhandahålls på webbplatsen.

Dessa länkar till andra webbplatser är inte på något sätt ett förslag eller en rekommendation till dig att besöka destinationswebbplatserna, som ligger utanför innehavarens kontroll, och innehavaren är därför inte ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna eller för det resultat du får genom att följa länkarna. Innehavaren är inte heller ansvarig för länkar eller länkar som finns på de länkade webbplatser som den ger tillgång till.

Att länken upprättas innebär inte i något fall att det finns ett förhållande mellan innehavaren och ägaren av den webbplats där länken upprättas, och inte heller att innehavaren accepterar eller godkänner dess innehåll eller tjänster.

Om du går till en extern webbplats via en länk som du hittar på webbplatsen bör du läsa den andra webbplatsens sekretesspolicy, som kan skilja sig från den som gäller för denna webbplats.

Immateriella och industriella rättigheter

Alla rättigheter är förbehållna.

All åtkomst till denna webbplats omfattas av följande villkor: reproduktion, permanent lagring och spridning av innehållet eller annan användning för offentliga eller kommersiella ändamål är uttryckligen förbjuden utan ägarens uttryckliga och skriftliga samtycke.

Begränsning av ansvar

Den information och de tjänster som ingår eller är tillgängliga via webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ägaren inför regelbundet förbättringar och/eller ändringar av informationen och/eller tjänsterna som kan införas när som helst.

Ägaren garanterar inte att tjänsterna eller innehållet kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att tjänsten eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter, trots att ägaren gör allt för att undvika sådana incidenter.

Innehavaren avvisar allt ansvar i händelse av avbrott eller funktionsstörningar i tjänsterna eller i det innehåll som erbjuds på Internet, oavsett orsak. Innehavaren är inte heller ansvarig för nätverksfel, förlust av verksamhet till följd av sådana fel, tillfälliga avbrott i elförsörjningen eller andra typer av indirekta skador som kan orsakas av orsaker som innehavaren inte har någon kontroll över.

Innan du fattar beslut och/eller vidtar åtgärder på grundval av den information som finns på webbplatsen rekommenderar ägaren att du kontrollerar och jämför informationen med andra källor.

Behörighet

Detta rättsliga meddelande regleras helt och hållet av spansk lag.

Förutsatt att det inte finns någon regel som kräver något annat, är parterna överens om att för alla frågor som kan uppstå angående tolkning, tillämpning och efterlevnad av detta rättsliga meddelande, liksom för alla anspråk som kan uppstå vid användningen av det, underkasta sig domstolarna i Alicanteprovinsen, och avstår uttryckligen från all annan jurisdiktion som kan vara tillämplig.

Kontakta

Om du har några frågor om detta rättsliga meddelande eller vill lämna kommentarer om webbplatsen kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: info@poolhome.es